REGULAMIN

REGULAMIN

Festiwalu Teatrów dla Dzieci Podskoki i Wykręty”

Kraków, 27-30.10.2023

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) dotyczy organizacji i uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci „Podskoki i Wykręty”, zwanym dalej „Festiwalem”, opisanym szczegółowo niżej.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Teatr Figur Kraków Fundacja Działań Twórczych, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnych, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, pod nr 0000385075, z siedzibą w Krakowie (30-322) przy ul. Praskiej 65/3
 3. Współorganizatorami Festiwalu są:
 • Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, z siedzibą w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 2-4, zwanym dalej CRICOTEKĄ,
 • Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, z siedzibą w Krakowie przy ul. Wietora 13-15, zwanym dalej SCKM.
 1. Regulamin określa stosunki powstałe pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem w związku z uczestnictwem w Festiwalu.
 2. Nabycie biletu na Festiwal i udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.podskokiiwykrety.pl.
 3. Wydarzenia festiwalowe są realizowane w TEATRZE FIGUR, CRICOTECE i SCKM,  dlatego Uczestnicy Festiwalu nabywając bilet na poszczególne wydarzenia akceptują postanowienia Regulaminów ww. instytucji. 

Na potrzeby Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Dziecko – Uczestnik, który w dniu uczestnictwa w Festiwalu nie ukończył 18-tego roku życia.

Opiekun – rodzic Dziecka, jego opiekun prawny lub inna osoba do tego upoważniona, przy czym Organizatorzy przyjmują, że osoba, pod opieką której Dziecko przyszło celem wzięcia udziału w Festiwalu lub weszło na Teren Festiwalu jest uprawniona do sprawowania nad nim opieki i decydowania o nim, tj. pełni rolę jego Opiekuna.

Festiwal – cykliczne wydarzenie kulturalne trwające kilka dni następujących po sobie przygotowane i zorganizowane przez Organizatorów składające się z poszczególnych części zwanych każde z osobna „Wydarzeniem”. Uczestnictwo w Festiwalu oznacza wzięcie udziału w jednym lub kilku Wydarzeniach. Wydarzenie może mieć charakter artystyczny, warsztatowy lub inny w zależności od jego przebiegu i założeń Organizatorów.

Uczestnik – każda osoba fizyczna uczestnicząca w Festiwalu, tj. Dziecko, Opiekun lub pozostałe osoby, przy czym przez uczestnictwo należy rozumieć również pobyt na Terenie Festiwalu przed nabyciem biletu lub z pominięciem nabycia biletu.

Teren Festiwalu – miejsca, w których odbywają się Wydarzenia w ramach Festiwalu (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków,  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15, Kraków, Teatr Figurki, ul. Sławkowska 14, 33-332 Kraków).

 

II. Odpowiedzialność Organizatorów względem Uczestników

 1. Dziecko bierze udział w Festiwalu za zgodą i na odpowiedzialność Opiekuna. Opiekun podejmuje za Dziecko wszelkie decyzje związane z uczestnictwem w Festiwalu i bierze na siebie odpowiedzialność za Dziecko w czasie jego przebywania na terenie Festiwalu.
 2. Organizatorzy nie zajmują się i nie są odpowiedzialni za nadzór nad Dzieckiem. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Dziecko, ani za szkodę na osobie Dziecka wyrządzoną przez innych Uczestników lub jakiekolwiek inne osoby przebywające na Terenie Festiwalu.
 3. Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom opieki medycznej, ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Opiekun zobowiązany jest, w razie potrzeby, do poinformowania Organizatorów o stanie zdrowia Dziecka, w tym również informacji o przyjmowanych lekach, uczuleniach i innych zagrożeniach zdrowia i życia, które mogą u Dziecka wystąpić, a które mogą mieć związek ze specyfiką Festiwalu, jego przebiegiem i uczestnictwem Dziecka w Festiwalu.
 5. Opiekun samodzielnie podejmuje decyzje, na które Wydarzenie nabędzie bilet i przyprowadzi Dziecko uwzględniając jego cechy osobowe i poziom rozwoju.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników, nie sprawują nad nimi nadzoru i nie podejmują się ich przechowywania podczas Festiwalu. Nie zaleca się pozostawiania w żadnym innym miejscu bez nadzoru rzeczy wartościowych lub z innego powodu istotnych dla Uczestników.

 

III. Prawa autorskie oraz wizerunek Uczestników

 1. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatorów z utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z Festiwalem. Zgoda taka jest równoznaczna z udzieleniem Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na użycie tych utworów w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Organizatorów na czas nieoznaczony, ze szczególnym uwzględnieniem zwielokrotniania utworów, zapisu na dowolnym nośniku oraz dokonywania opracowań utworu. W przypadku osób małoletnich zgody takiej udziela Opiekun.
 2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z udzieleniem nieodpłatnego zezwolenia na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu oraz publikowanie wizerunku Uczestnika. Dla komfortu Uczestników i ochrony ich praw Organizatorzy Festiwalu nie będą wykonywać ani publikować portretów Uczestników, za wyjątkiem portretowych sesji zdjęciowych wykonywanych w wyznaczonych miejscach.

IV. Przebieg Festiwalu

 1. Festiwal ma charakter otwarty, odpłatny.
 2. Festiwal skierowany jest do Dzieci w wieku od 1 do 10 lat.
 3. Festiwal odbywa się w dniach 27-30 października 2023 roku.
 4. Uczestnicy biorący udział w Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień Regulaminu i zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych osób oraz swojego.
 5. Zabrania się podczas Festiwalu i na terenie Festiwalu palenia tytoniu, wnoszenia lub przyjmowania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających i innych używek.
 6. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Festiwalu broni i innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
 7. Zabrania się podczas Festiwalu i na terenie Festiwalu przebywania w stanie po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających, zakłócania spokoju, zachowywania się w sposób sprzeczny z przyjętymi normami zachowania w miejscach publicznych.
 8. Organizatorzy mają prawo odmówić uczestnictwa w Festiwalu osobom zachowujących się w sposób agresywny lub pozostających pod wpływem alkoholu lub innych używek, osobom wobec których orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową lub osobom wobec których orzeczono zakaz przebywania i pracy z małoletnimi i odmówić sprzedaży biletu na Wydarzenie lub odmówić uczestnictwa w Wydarzeniu. W przypadku stawiania przez takie osoby oporu Organizatorzy mogą siłą usunąć je z Terenu Festiwalu i wezwać Policję.
 9. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Organizatorów dotyczących przebiegu Festiwalu i bezpieczeństwa w czasie jego trwania.
 10. Zabrania się prowadzenia na terenie Festiwalu jakiejkolwiek nieautoryzowanej przez Organizatorów działalności handlowej lub jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej, zbiórki środków na jakikolwiek nieautoryzowany przez Organizatorów cel oraz żebractwa.
 11. Zabrania się wprowadzania na Teren Festiwalu zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy.
 12. Korzystanie z wszelkich materiałów, narzędzi i rekwizytów Organizatorów jest dozwolone wyłącznie za zgodą Organizatorów. Dzieci mogą korzystać z materiałów i narzędzi jedynie pod nadzorem Opiekuna. Nie zezwala się na pozostawianie Dziecka bez nadzoru Opiekuna podczas którejkolwiek części Festiwalu lub Wydarzenia.
 13. Wydarzenia odbywają się w miejscu i godzinach przewidzianych w harmonogramie Festiwalu, który jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany harmonogramu Wydarzeń w ramach Festiwalu lub ich odwołania.
 14. Każde uszkodzenie narzędzia, sprzętu lub jakiegokolwiek elementu wyposażenia na Terenie Festiwalu należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom.
 15. Opiekun odpowiedzialny jest za ewentualne szkody wyrządzone przez Dziecko na zasadach ogólnych.
 16. Każdy Uczestnik nie będący Dzieckiem ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody na zasadach ogólnych.
 17. Spóźnieni Uczestnicy nie będą wpuszczani na Wydarzenia, chyba, że w ocenie Organizatorów nie będzie to zakłócało prawidłowego przebiegu Wydarzenia i całego Festiwalu.
 18. Wszelkie prawa do nazwy Festiwalu, jego logotypu i innych elementów ściśle z nim związanych są zastrzeżone.

V. Bilety

 1. Wstęp na poszczególne Wydarzenia możliwy jest jedynie za okazaniem biletu lub zaproszenia.
 2. Nabyte bilety można wykorzystać tylko w dniu i na godzinę określoną na bilecie na konkretnie wskazane Wydarzenie.
 3. Każdy Uczestnik musi mieć własny bilet, bez względu na wiek, tj. Dziecko, Opiekun, inny Uczestnik.
 4. Bilety na spektakle można nabyć na stronie festiwalu www.podskokiiwykrety.pl oraz na www.kicket.com. 
 5. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą biletów za pośrednictwem portalu www.kicket.com nie objęte Regulaminem regulowane są regulaminem portalu www.kicket.com, za który Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. Ceny biletów podane są przy opisie każdego z Wydarzeń i są aktualne w momencie nabycia biletu.
 7. Liczba biletów na poszczególne Wydarzenia jest ograniczona, co uzasadnione jest specyfiką każdego Wydarzenia i nie ma możliwości, aby liczba biletów została zwiększona.
 8. Nabyte bilety nie podlegają zwrotowi ani reklamacjom.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany zapisów w Regulaminie.
 2. Regulamin obowiązuje od 29 września 2023